Atelier Puur

Voorwaarden

– Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst factuur, dit ten laatste 7 dagen na factuurdatum zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Facturen met een betaaltermijn dienen ten laatste voor de vervaldatum betaald te zijn.

– Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd 12% jaarlijks

– Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van € 100 per factuur.

– Voorschotten worden niet terugbetaald.

– Elk bezwaar dient schriftelijk geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekend brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur en onze algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

– Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.

Atelier Puur BV
Mechelsesteenweg 300
2830 Blaasveld
BE0745.900.009