Atelier Puur

Voorwaarden

1. Bevestiging

We dienen ter bevestiging van uw boeking een voor akkoord ondertekende bestelbon te ontvangen. Na de ontvangst van deze bestelbon ontvangt u een voorschotfactuur ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van uw offerte. We voegen uw evenement toe aan onze planning van zodra bestelbon en betaling ontvangen zijn. Enkel wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is uw bestelling definitief en kunnen we onze dienstverlening op het afgesproken moment garanderen. Onze algemene voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst of na betaling van het voorschot.

2. Betalingsafspraken

– Om een goed verloop van de diensten te kunnen garanderen vragen wij u om volgende voorschotregeling te volgen.

– Bij bevestiging: voorschotfactuur ten bedrage van 50% van de totale offerte, te voldoen als bevestiging voor uw boeking. Deze is contant betaalbaar. Voorschotten worden nooit terugbetaald.

– Na het evenement; Saldofactuur. Deze ontvangt u binnen de week na uw evenement en is binnen de 8 dagen betaalbaar.

3. Schadebeding bij niet nakomen van betalingsafspraken

a) Consumenten (B2C)

Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen.
Elke op de vervaldag en na het versturen van een gratis herinnering met een extra betaaltermijn van 17 kalenderdagen, niet betaalde factuur wordt in een consumenten context (particulieren klanten) de vordering vermeerderd met volgende bedragen: voor facturen tot 150 euro: een schadebeding van 20 euro. voor facturen van 151 tot 500 euro: 30 euro plus 10% van het verschuldigd saldo. voor facturen hoger dan 500 euro: 65 euro plus 5% van het verschuldigd saldo Het schadebeding ligt (met betrekking tot particuliere klanten) nooit hoger dan 2.000 euro.
Dit alles volgens de modaliteiten voorzien in boek XIX van het Wetboek van Economisch Recht W.E.R. “Schulden van de consument”

b) Zakelijke klanten (B2C)
B2B

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen.
In een B2B context, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12% intresten per jaar en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro.
Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt een aanmaningsprocedure opgestart.
Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976..
Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase (o.a niet limitatief: aanmaning – inlichting – dossierrecht – kwijtings- en inningsrecht) én voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de schuldenaar.”

4. Extra prestaties

Voor prestaties buiten de in de offerte vastgestelde timing, worden de prijzen vermeld in de offerte gehanteerd.

5. Annulatie

Elke wijziging moet schriftelijk gebeuren. Bij annulatie tussen de bevestiging en 8 dagen voor het evenement wordt 50% van het totale offertebedrag aangerekend. Bij annulatie vanaf 8 kalenderdagen voor de evenementdatum wordt 75% van het totale offertebedrag aangerekend. Minder dan 2 kalenderdagen voor de evenementdatum wordt 100% van het totale offertebedrag aangerekend.

6. Klachten

Eventuele klachten of opmerkingen worden ofwel tijdens het evenement aan de verantwoordelijke kenbaar gemaakt of per mail binnen de 24 uur na het einde van het evenement. Deze moeten gemotiveerd en aangetoond worden. Andere klachten zullen niet ontvankelijk worden verklaard.

7. Overmacht

Indien, in geval van overmacht van tijdelijke of permanente aard, diensten geannuleerd werden, zullen alle kosten die door Atelier Puur werden gemaakt integraal verschuldigd zijn. Bovendien zal Atelier Puur in geen enkel geval gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Desgevallend zal Atelier Puur er alles aan doen om het grootste gedeelte van de kosten te recupereren die nog niet zouden zijn gemaakt bij de leveranciers.

8. Bevoegde rechtbank

Behoudens andersluidende overeenkomst zullen alle uit een geschil met de klant ontstane rechtsvorderingen ingeleid worden voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen onafgezien van ons recht om het geschil te laten beslechten voor de ratione loci bevoegde rechtbank. of, wanneer de klanten consumenten zijn, de rechtbanken aangeduid conform de regelen van artikel 624,1°, 2° en 4°Ger.W.

Atelier Puur BV
Mechelsesteenweg 300
2830 Blaasveld
BE0745.900.009